31 R64 57KG RED MENSAH ABRAHAM GHA – BLUE SUKTHET SARAWUT THA